17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní údaje o škole

Identifikační údaje o škole a jejím vzdělávacím programu

Název organizace:17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace
Sídlo:Malická 1, 301 00 Plzeň
Ředitel:Mgr. Bohdan Franc
IČO:68 78 45 62
Zřizovatel:Plzeň, statutární město
Základní účel zřízení:poskytování základního a předškolního vzdělání

Název vzdělávacího programu:„Objevuj nepoznané a hledej sám sebe“

Pracoviště využívající vzdělávací program:
mateřská škola Křížkova 2
mateřská škola Zručská cesta 4
IZO MŠ: 107 543 168

Zpracovatelé:
Mgr. Věra Netrvalová, vedoucí učitelka MŠ Křížkova 2
Hana Zemanová, vedoucí učitelka MŠ Zručská cesta 4
Mgr. Bohdan Franc, ředitel školy

Obecná charakteristika školy

17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace, byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 1. ledna 1999. Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 141 ze dne 6. 3. 2003 byla vydána statutárním městem Plzeň s účinností od 19. 3. 2003 zřizovací listina, dle níž součásti školy tvoří základní škola, školní družina, školní jídelna a také mateřská škola, která se skládá ze 2 odloučených pracovišť: MŠ Křížkova 2 a MŠ Zručská cesta 4.

Dne 21. 5. 2003 rozhodlo MŠMT o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení školy s názvem 17. základní škola Plzeň, Malická 1 včetně odloučených pracovišť Křížkova 2 a Zručská cesta 4 s účinností od 1. 1. 2001.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 285 ze dne 19. 5. 2005 byla vydána nová zřizovací listina s platností 1. 7. 2005 včetně změny názvu na 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace.

Mateřská škola Křížkova 2 se nachází v oddělené části zvýšeného přízemí hlavní budovy 17. základní školy se samostatným vchodem využívaným pouze pro potřeby MŠ. Více než 100 let stará budova leží v městském obvodu Plzeň 1 ve čtvrti Roudná, která má svou historickou minulost s řadou zachovalých památek. Současný rozvoj tohoto území zaměřený především na obslužnou sféru byl narušen ničivou povodní v roce 2002. Původně předměstská oblast je dnes obklopena velmi rušnými komunikacemi, takže se MŠ nachází v hlučném a prašném prostředí. Škole se ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 podařilo získat a zařídit nový pozemek pro školní zahradu MŠ (původní byl zničen povodní) v klidové zóně zhruba 200 m od hlavní budovy. Samotná MŠ je dvoutřídní (mladší děti, starší děti), každá skupina má i svou hernu, šatnu a sociální zařízení. MŠ využívá školní kuchyni a tělocvičnu 17. ZŠ. Celá budova i její zařízení jsou postupně modernizovány.

Mateřská škola Zručská cesta 4 leží také v městském obvodu Plzeň 1 ve čtvrti Bílá Hora a je vzdálena zhruba 4 km od hlavní budovy. Budova byla postavena v roce 1957, je majetkem MO Plzeň 1 ve správcovství společnosti Byt Real. Jednotřídní MŠ s povolenou výjimkou v počtu zapsaných dětí je tvořena třídou, hernou, šatnou, sociálním zařízením a vlastní školní kuchyní. Veškeré prostory jsou moderně vybaveny. Součástí MŠ je také velká školní zahrada, která společně s krásnou okolní přírodou (oblast Boleveckých rybníků a horního toku Berounky) celoročně umožňuje dostatečné a kvalitní vyžití dětí.

Obě pracoviště MŠ úzce spolupracují mezi sebou, ale také s pracovníky ZŠ a zejména vedením školy, které zajišťuje řízení po stránce personální, mzdové, materiálně-technické a ekonomické. Zajištění pedagogického procesu je v pravomoci vedoucích učitelek obou odloučených pracovišť.

Organizace a podmínky výchovy a vzdělání

Základními právními normami jsou zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Konkrétní podmínky upravují vnitřní předpisy 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1, kterými jsou zejména:
Organizační řád 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1
Školní řád mateřské školy

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu

Podmínky přijímání dětí a rozdělení do tříd
Do MŠ jsou přijímány děti průběžně po celý rok dle naplněnosti kapacity MŠ, a to pouze děti zdravé od 3 let věku, mladší výjimečně po individuálním posouzení na zkušební dobu, kterou stanoví vedoucí učitelka. Zákonní zástupci přihlašují dítě do MŠ vyplněním žádosti o přijetí a poté jsou písemně vyrozuměni vedením školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena vnitřní směrnicí.

MŠ Křížkova 2 je dvoutřídní. Do 1. třídy jsou zařazovány děti 3-5ti leté. Tato třída má sníženou kapacitu s maximálním počtem 20 dětí. Jsou zde větší možnosti individuálního přístupu k nově příchozím dětem a také lepší podmínky k postupné adaptaci dítěte s rodičem na nové společenské prostředí. Do této třídy jsou zařazovány také děti s nepravidelnou či polodenní docházkou.

Do 2. třídy s kapacitou 25 dětí jsou zařazovány 5-6ti leté děti a děti starší, s odkladem školní docházky. V této třídě se specializujeme na vzdělávání před zahájením školní docházky, úzce spolupracujeme s učitelkou 1. třídy ZŠ, s výchovným poradcem ZŠ, školní družinou, logopedem a pedagogicko-psychologickou poradnou. Ve 2. pololetí jsou dětem z této třídy nabízeny místo poledního odpočinku klidové činnosti, zaměřené na přípravu pro nástup do ZŠ.

MŠ Zručská cesta 4 je jednotřídní s povolenou výjimkou 28 dětí přítomných ve třídě, kam jsou zařazovány děti ve věku od 3 do 6 let a starší s odkladem školní docházky. Do MŠ jsou přijímány i děti s nepravidelnou nebo polodenní docházkou.

S rodiči jsou před nástupem dětí do MŠ individuálně projednány možné problémy vzniklé se vstupem dítěte do nového prostředí a kolektivu, u každého je respektována jeho individualita, vývojové zvláštnosti a potřeby.

Ukončení docházky v MŠ
Pobyt dítěte v MŠ končí ústní dohodou zákonného zástupce s vedoucí učitelkou MŠ či vedením školy a toto je písemně zaznamenáno v evidenčním listu.

Odklad školní docházky
Školní docházka může být odložena na základě doporučení pediatra a PPP a je zaznamenáno v evidenčním listu.

Prostorové podmínky

MŠ Křížkova 2 je účelové zařízení se dvěma třídami. Ke každé náleží herna, šatna, umývárna a WC.

Rozloha jednotlivých prostorů je následující:

1. třída
třída63 m2
herny15 m2 + 7,2 m2
šatna9,8 m2
umývárna15,7 m2
WC6,6 m2
počet dětských umyvadel4 ks
počet dětských toalet5 ks
počet sprchových koutů1 ks
2. třída
třída35 m2
herna58,5 m2
šatna18,4 m2
umývárna13,9 m2
WC6,8 m2
počet dětských umyvadel4 ks
počet dětských toalet5 ks
počet sprchových koutů1 ks

Celková plocha aktivně využívaná k pobytu dětí je 178,7 m2, což umožňuje současný pobyt až 45 dětí (viz vyhláška MZ č. 108/2001 Sb.).

Mezi třídami je spojovací chodba o rozloze 20,7 m2, ve které je umístěn metodický kabinet.

K prostorům MŠ dále náleží šatna (6,4 m2) a sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář vedoucí učitelky (14 m2) a úklidová komora s výlevkou (2,6 m2).

Veškeré prostory využívané MŠ jsou v současné době v dobrém technickém stavu.

MŠ také využívá tělocvičnu, případně počítačovou učebnu ZŠ. Od roku 2004 má MŠ k dispozici vlastní zahradu o rozloze 330 m2.

V jednotřídní MŠ Zručská cesta 4 jsou tyto prostory využívané dětmi:
třída66 m2
herna66 m2
šatna29 m2
umývárna4 m2
WC5,5 m2
počet dětských umyvadel4 ks
počet dětských toalet2 ks
počet sprchových koutů1 ks

Celková plocha prostorů pro aktivní pobyt dětí je 132 m2, což umožňuje současný pobyt až 33 dětí (viz vyhláška MZ č. 108/2001 Sb.)

Prostory MŠ dále tvoří kancelář vedoucí učitelky (7m2), kabinet (9m2), kuchyně (28 m2), umývárna a WC zaměstnanců, spojovací chodby, sklep a kotelna. Školní zahrada má rozlohu 3 318 m2.

Materiálně-technické podmínky

V obou pracovištích probíhá postupná modernizace vybavení i vzhledu jednotlivých prostorů (zejména sociální zařízení, kuchyně a zahrady).

Nábytek
Prostory využívané dětmi jsou účelně zařízeny nábytkem pro 3-6ti leté děti, (barevnost, velikost stolů, židlí, lehátek, toalet, výška umyvadel, věšáků atd.). Vybavení otevřenými policemi pro ukládání hraček a uložení dětských lůžkovin ve snadno větratelných skříňkách je zatím jen částečné. MŠ Zručská cesta 4 disponuje variabilně sestavitelnými stolky, které umožňují bezproblémovou změnu uspořádání třídy. Vzhled obou pracovišť pak postupně doplňují hrací koutky.

Učební pomůcky
Jsou uloženy v metodickém kabinetu, vybavenost je průměrná a nadále je třeba sledovat moderní trendy práce, obohacovat a rozšiřovat metodický kabinet kvalitním materiálem. Součástí kabinetu jsou i knihovny – učitelská a dětská (včetně video a audiokazet). Také knihovna musí být stále doplňována moderní literaturou.

Pomůcky pro hudební a výtvarnou výchovu
Každá MŠ je vybavena klavírem a souborem dětských hudebních nástrojů. K vybavení MŠ Křížkova 2 patří také elektrická keramická pec, využívaná především výtvarným kroužkem, a kytara. MŠ Zručská cesta 4 pro keramický kroužek využívá prostorů SVČ v téže budově.

Tělovýchovné nářadí a náčiní
Obě pracoviště MŠ mají dostatek nářadí vhodného k rozvoji pohybových schopností dětí jako žebřiny, lavičky, kladiny, trampolíny, žíněnky či koše na košíkovou. Po vzájemné dohodě využívá MŠ Křížkova 2 dobře vybavené prostory tělocvičny ZŠ.

Na zahradě MŠ Zručská cesta 4 jsou provazové žebříky, průlezky, šplhadla, pískoviště a brouzdaliště, na zahradě MŠ Křížkova 2 pak houpačky a pískoviště.

K dalšímu vybavení patří televizory, videopřehrávače, hifi věž, radiomagnetofony a automatické pračky, v MŠ Zručská cesta 4 též čistička vzduchu, která je vhodným zdravotním doplněním zejména v zimních měsících.

Režim dne a psychohygienické podmínky

Denní rytmus
6,30 – 9,30 hod.spontánní hry dle vlastního výběru
pohybová chvilka
dopolední svačina
řízené činnosti
9,30 – 11,30 hod.příprava a pobyt venku
11,30 – 12,00 hod.oběd
12,00 – 14,00 hod.příprava a odpolední odpočinek
14,15 – 14,45 hod.odpolední svačina
14,45 – 16,00 hod.spontánní hry, odchod z MŠ

Provoz MŠ je od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Denní rytmus není přesně časově ohraničen, jednotlivé činnosti se volně překrývají. Je třeba vhodně reagovat na okamžitou situaci a zájem dětí. U starších dětí ve 2. pololetí školního roku nabízíme náhradní program místo odpoledního odpočinku na lehátku (klidové hry, četba, pobyt venku, příprava na nástup do ZŠ s individuálním zaměřením) – vždy po individuálním posouzení rodičů s vedením MŠ.

Stravování
Strava je pro děti MŠ Křížkova 2 připravována 3x denně v kuchyni ZŠ, výtahem dovážena do MŠ a vydávána v jednotlivých třídách kuchařkou, které pomáhá školnice.

MŠ Zručská cesta 4 má vlastní kuchyni. Kuchařka připravuje svačiny na servírovací stolek podle počtu dětí. Obědy pak rozděluje dětem ve třídě na talíře. Starší děti si odnášejí oběd samy, mladším pomáhá učitelka nebo školnice. Hlavní jídlo je rozdělováno průběžně, jak děti dojídají polévku. Děti používají příbory.

dodržování odstupu jednotlivých jídel (nejdéle 3 hodiny):
dopolední svačina8,30 – 9,00 hod.
oběd11,30 – 12,00 hod.
odpolední svačina14,15 – 14,45 hod.

Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si odnášejí zabalené odpolední svačiny domů.

Důsledně je dodržován pitný režim, po celý den je v každé třídě k dispozici konvice s tekutinami a každé dítě má svůj kelímek na volné pití.

Nadále je třeba dbát o vhodnou skladbu jídelníčku, nabízet dětem pestrou stravu, rozvíjet návyky kulturního stolování (dovednost jíst příborem, udržovat čistotu na stole) a vytvářet při jídle klidnou atmosféru, nepospíchat na děti.

Prostory MŠ jsou vybaveny nábytkem, který svou velikostí odpovídá věku žáků. Denní osvětlení je zajištěno dostatečným množstvím oken, umělé osvětlení je zářivkové. Učitelky umožňují dětem dostatečné množství pohybu v průběhu pobytu v MŠ.

O veškerých podmínkách MŠ jsou rodiče informováni prostřednictvím těchto dokumentů:
 • Školní řád MŠ
 • Informační systém pro rodiče
 • Nabídka zájmových aktivit
 • Řád ŠJ MŠ Zručská cesta 4

Tyto dokumenty obdrží rodiče při zápisu dítěte do MŠ, jsou s nimi seznámeni při úvodní schůzce a dále jsou po celý rok k dispozici v šatnách dětí.

Hygienické podmínky

Odpovídají vyhlášce MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.

V MŠ není vyčleněn prostor pro odpolední odpočinek dětí na lůžku (ložnice), lehátka se připravují denně v 1. třídě a v herně 2. třídy. MŠ Křížkova 2 a v herně MŠ Zručská cesta 4.

Systém praní prádla, lůžkovin a textilií:
1x týdně:ručníky – v MŠ
dětská pyžama, kalhoty a zástěry – rodiče
zubní kartáčky + kelímky – rodiče
1x za 3 týdny:dětské lůžkoviny – rodiče
1x měsíčně:cvičební úbor dětí 2. třídy MŠ Křížkova 2 – rodiče
3x ročně:záclony + veškeré textilie MŠ – v MŠ
1x za 5 měsíců:tašky ze šaten a umyváren – v MŠ
1x ročně:lůžkoviny (deky + polštáře) – v MŠ
1x ročně:důkladné tepování (luxování) lehátek – v MŠ
1-2x ročně:vyčištění koberců tepováním – v MŠ

V případě potřeby – silného nebo náhlého znečištění – řešeno okamžitě.

Velký úklid, který doplňuje každodenní práci školnic MŠ, probíhá 3x ročně.

Výměna písku v pískovišti na zahradě MŠ – 1x ročně.

Malování prostorů MŠ probíhá 1x za 3 roky (v případě potřeby častěji), opravy olejových nátěrů dle aktuálního stavu. Další podrobnosti upravuje školní řád.

Bezpečnostní podmínky

Bezpečnost a ochrana zaměstnanců
Na začátku školního roku jsou všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti BOZP a PO a znalosti jsou prověřeny testem. Jedenkrát ročně je prováděna prověrka BOZP a PO a následně vypracován plán ozdravných opatření.

Škola má též vytvořen systém dokumentace BOZP a PO.

Bezpečnost a ochrana dětí
Bezpečnost a ochranu dětí zajišťují učitelky MŠ ve spolupráci s provozními zaměstnanci, s vedením školy a se zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě telefonicky informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte. Při všech aktivitách jsou děti vždy poučeny o bezpečném chování.

Za ošetření případných úrazů, drobných poranění či poskytnutí první pomoci, jsou zodpovědné paní učitelky Zemanová a Strejcová, které jsou proškolenými zdravotnicemi MŠ s příslušným osvědčením. Při výskytu infekční choroby v MŠ jsou rodiče ihned informováni písemným oznámením v šatnách dětí.

Uvnitř MŠ zodpovídají za bezpečnost dětí učitelky spolu s provozními zaměstnanci, školnice uzamyká hlavní vchod MŠ v 8,00 hod., ve 12,30 hod. a po skončení provozní doby MŠ v 16,00 hod. Z MŠ si mohou vyzvedávat děti pouze zákonní zástupci nebo jimi zmocněné osoby.

Vstup do MŠ Křížkova 1 je v těsném sousedství vozovky, proto je chodník od silnice oddělen kovovým zábradlím, před MŠ Zručská cesta 4 jsou nainstalovány výstražné dopravní značky.

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky (do 28 dětí – 1 učitelka, nad 28 dětí – 2 učitelky). Při přemísťování dětí MHD tvoří doprovod dětí vždy 2 pracovnice MŠ.

Ochrana majetku
Povinností všech zaměstnanců je dbát o zdraví dětí, jejich bezpečnost, ale i o ochranu majetku MŠ. Poškozené zařízení je okamžitě vyčleněno z prostorů, kde se pohybují děti a mohlo by ohrozit jejich bezpečnost. Pravidelně 1x ročně je provedena kontrola veškerého tělocvičného nářadí a hracích prvků na zahradě MŠ specializovanou firmou.

Elektrické spotřebiče a přístroje
Veškeré elektrické zásuvky jsou opatřeny ochrannými kryty. Přístroje, které jsou v dosahu dětí, jsou zapojené pouze v případě použití zaměstnanci MŠ. Každý měsíc je prováděna laická kontrola vedoucí učitelkou, 1x ročně je provedena odborná kontrola revizním technikem.

Lékárnička
V MŠ Křížkova 2 je lékárnička umístěna v umývárně 1. třídy a v MŠ Zručská cesta 4 v šatně dětí a jsou vybaveny příslušným zdravotnickým materiálem. Pravidelně je zajišťována kontrola proškolenou zdravotnicí, prošlý materiál vyřazován a nový průběžně doplňován. Záznamy o způsobu ošetření úrazů jsou vedeny v každé třídě MŠ v knize úrazů.

Personální podmínky a řízení MŠ

Řízení MŠ po stránce personální, mzdové, materiálně-technické a ekonomické zajišťuje ředitelství školy. Zajištění pedagogického procesu je v pravomoci vedoucích učitelek obou pracovišť MŠ. V čele pedagogického útvaru předškolního vzdělávání stojí Mgr. Věra Netrvalová. Podrobnosti upravuje Organizační řád 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1, pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců a rozvržení pracovní doby.

mateřská škola Křížkova 2
V MŠ pracují 3 pedagogické pracovnice a 1 správní zaměstnankyně. Stravování zajišťují obchodně-provozní pracovnice ZŠ.

Vedoucí učitelka Mgr. Věra Netrvalová pracuje střídavě po týdnu s dětmi v 1. i 2. třídě a odpovídá za celkové plnění cílů školního vzdělávacího programu.

Z rozhodnutí ředitele školy se 6 hodin týdně věnuje práci vedoucí učitelky MŠ, vedoucí pedagogického útvaru předškolního vzdělávání a rozvoji školního vzdělávacího programu.

Paní učitelka Marie Šimková zodpovídá za práci a třídní program v 1. třídě (mladší děti) a vede výtvarný kroužek.

Paní učitelka Marie Strejcová pak zodpovídá za práci i třídní program ve 2. třídě (starší děti) a vede hudební kroužek.

Jejich pracovní doba ve dvoutýdenním provozu byla uzpůsobena tak, aby denní řád byl dostatečně pružný, umožňoval vzájemné překrývání učitelek a aktuálně reagoval na individuální potřeby dětí.

Přímá práce s dětmi 31 hodin týdně.

Školnice paní Renáta Drozdová má stálou pracovní dobu, spolupracuje zejména s vedoucí učitelkou a je řízena vedoucí správního útvaru.

mateřská škola Zručská cesta 4
V MŠ pracují 2 učitelky,1 správní a 1 obchodně-provozní zaměstnankyně.

Vedoucí učitelka Hana Zemanová odpovídá za celkové plnění cílu školního vzdělávacího programu v podmínkách MŠ Zručská cesta 4. Z rozhodnutí ředitele školy se 2 hodiny týdně věnuje práci vedoucí učitelky MŠ a rozvoji školního vzdělávacího programu.

Pracovní doba vedoucí učitelky i paní učitelky Michaely Mužíkové je přizpůsobena tak, aby denní řád byl dostatečně pružný, umožňoval překrývání učitelek a aktuálně reagoval na individuální potřeby dětí. Důležité je, aby v dopoledních hodinách pracovaly obě učitelky, protože na různé aktivity je nutné mladší děti vyčleňovat, aby obě skupiny dosáhly uspokojení a radosti z různých činností. Proto se obě po týdnu střídají v ranní a odpolední směně.

Pracovní doba školnice Jitky Jambrichové i kuchařky Marie Hanzlíkové je stálá a odpovídá podmínkám mateřské školy.

Konkrétní obsah sjednaného druhu práce jednotlivých zaměstnanců je vyjádřen v pracovních náplních a rozvržení pracovní doby.

Spolupráce s odbornou a rodičovskou veřejností

Spolupráce MŠ a ZŠ
Vzhledem ke spojení ZŠ Malická 1, MŠ Křížkova 2 a MŠ Zručská cesta 4 do jednoho právního subjektu se společným vedením, jsou vztahy mezi MŠ a ZŠ intenzivní a vzájemně obohacující.

Pedagogické pracovnice MŠ a ZŠ jsou v úzkém kontaktu při sjednocování požadavků na přípravu dětí na ZŠ. Velkým přínosem je i spolupráce s výchovnou poradkyní, která MŠ pomáhá při řešení výchovných, sociálních i zdravotních problémů dětí z MŠ.

Plán spolupráce:
 • společné pedagogické rady, pracovní porady i společenské akce
 • účast zástupce MŠ v ředitelském grémiu
 • účast ředitele na schůzkách s rodiči dětí z MŠ
 • spolupráce s učitelkou a dětmi z 1. třídy ZŠ (vzájemné návštěvy, výměny zkušeností mezi učitelkami, udržování kamarádských vztahů mezi dětmi)
 • poznávání prostorů ZŠ (využívání tělocvičny, návštěva družiny, školní jídelny, ..)
 • seznamování dětí s pedagogy ZŠ – návštěva ředitele v MŠ, výuka cizích jazyků učiteli ZŠ
 • vzájemná pomoc při zajišťování akcí pro děti (Mikulášská nadílka, Den dětí, výlety, soutěže)
 • vzájemná pomoc při řešení problémů školní zahrady a péče o ni

Spolupráce MŠ s odborníky
MŠ úzce spolupracuje se zubní lékařkou MUDr. Langovou, která 2x ročně provádí u dětí preventivní prohlídku.

Na začátku školního roku navštěvuje MŠ odborná logopedka Mgr. Panošová, která provede u dětí základní depistáž a v případě potřeby s nimi dále pracuje ve své ordinaci v kooperaci s rodiči.

Při řešení výchovných, vzdělávacích či jiných problémů dětí spolupracuje MŠ s Mgr. Zemančíkovou z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni.

Sociální otázky řeší MŠ s výchovnou poradkyní ZŠ a dále se sociálním odborem ÚMO Plzeň 1.

Odborníci doplňují práci MŠ také nabídkou zájmových kroužků.

MŠ a rodina
V této oblasti je cílem MŠ pokusit se o sjednocování výchovného působení školy a rodiny na základě vztahů vzájemné důvěry, protože partnerská spolupráce vede ke zlepšení vlastní práce s dětmi.

Výhodou je každodenní kontakt s rodiči (předávání informací navzájem, prodiskutování problémů, které se vyskytnou během dne, informace o výchovně vzdělávací práci, seznámení s prací dětí na nástěnkách a výstavkách v chodbě a šatně, půjčování odborné literatury.)

Roční plán spolupráce:
Září- informativní schůzka s rodiči
Prosinec- společná příprava „Mikulášské nadílky“ a „vánočního posezení“
- možnost účasti na dnu otevřených dveří ZŠ
Leden- informační schůzka pro rodiče předškoláků s učitelkou ZŠ, informace o zápisu do 1. třídy ZŠ, konkrétní představení školního programu ZŠ
Únor- společné přípravy na dětský karneval
Březen- den otevřených dveří při příležitosti zápisu dětí do MŠ, představení školního programu MŠ
- „Vítání jara“ s rodiči a sourozenci dětí
Duben- společné přípravy na Velikonoce, výstavka prací, zdobení kraslic, perníčků
Květen- slavnostní posezení ke Dni matek
- „Za Zemi krásnější ...“ – úklid odpadků
Červen- oslava Dne dětí
- rozloučení s předškoláky
- informační schůzka s učitelkou ZŠ o nástupu dětí do 1. třídy

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Pojetí předškolního vzdělávání

Dřívější učební model je nahrazen modelem osobnostním, který staví vzdělávání na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními, nezakládá vzdělávací program na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

Hlavní rysy předškolního vzdělávání:
 • Předškolní vzdělávání je založeno na individuálním získávání kompetencí. Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem.
 • Dítě stojí ve středu zájmu i práce. Prospěch dítěte je rozhodující. Je třeba podporovat vše, co je pro dítě prospěšné i za cenu toho, že je příprava i práce náročnější a složitější pro pedagogy i jiné dospělé.
 • Dítě se musí cítit spokojené a v bezpečí, potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit.
 • Dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti na základě vlastní aktivity. Skutečnost, že vzdělávání má být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, nezbavuje učitelku povinnosti postupovat cílevědomě, promyšleně a plánovitě. Dítě je sice promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné.
 • Vzdělávání dítěte probíhá nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. Dítě je ovlivňováno vším, čeho se v mateřské škole účastní.
 • Předškolní vzdělávání končí zařazením dítěte do povinného vzdělávání. „Příprava na školu“ je přirozenou součástí práce mateřské školy. Mělo by jít především o pomoc dítěti. Tato pomoc nemůže spočívat ve vyrovnání „výkonů“ dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí, aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem.

Charakteristika programu a jeho cíle

Program by měl umožňovat dětem prožít čas v MŠ radostně, být příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i dalšího vzdělávání. Neusilujeme o pouhé naplňování dětské mysli, ale jde nám především o to, probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat i objevovat, nalézt odvahu ukázat, co vše už samo umí, zvládne a dokáže.

Školní program směřuje dítě k tomu, aby získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, schopnost být samo sebou a zároveň poznalo základy svého zdravého sebevědomí.

Dítě by se mělo naučit přizpůsobit se životu v kolektivu vrstevníků, postavit si základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot – to vše na úrovni předškolního věku.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací oblasti a základní tématické okruhy

vzdělávací oblasti:
Z výše uvedeného vyplývá, že Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje 5 rozvojových oblastí:
 • biologická – „Dítě a jeho tělo“
 • psychologická – „Dítě a jeho psychika“
 • interpersonální – „Dítě a ten druhý“
 • socio-kulturní – „Dítě s společnost“
 • environmentální – „Dítě a svět“
základní tematické celky:

Obsah těchto 5 rozvojových oblastí je ve školním vzdělávacím programu zasazen do následujících základních tématických celků:

Já a místo, kde žiji
 • divadelní představení, kina, výstavy, koncerty, architektura města, besídky
 • doprava, bezpečnost
 • lidské tělo, zdraví, nemoci, úrazy
 • rodina, kamarádské vztahy, svátky a narozeniny, Den matek, jak jsem přišel na svět
 • lidské profese
 • sebeobsluha, pořádek, úklid
 • jazyková kultura
 • pohybové dovednosti
 • vztah ke kulturním hodnotám
Příroda od jara do zimy
 • roční období
 • příroda živá a neživá (rostliny, stromy, kuře, květiny, zvířata, voda v přírodě)
 • počasí
 • Vánoce, oslavy jara – Velikonoce
 • přírodní materiály a jejich vlastnosti
 • jednoduché pokusy
Neznámá říše fantazie
 • rozvíjení v oblasti hudební, výtvarné, taneční a dramatické
 • literatura, ilustrace
 • objevování estetických vlastností předmětů
 • výtvarné vyjadřování dle představ na základě přímých citových prožitků, nálad
 • vztah ke kulturním hodnotám
 • pěvecké dovednosti
Patří nám celý svět
 • ekologie, ochrana přírody
 • exotická zvířata
 • výuka angličtiny
 • seznamování s počítači

Témata a projektové okruhy

Základní tématické celky jsou podrobněji rozpracovány do tématických okruhů, což vychází z přirozeného střídání ročních období a na to navazující lidské činnosti.

Realizační a časový plán

Učivo uspořádané do základních a měsíčních tématických celků umožňuje průběžné získávání dílčích kompetencí. Organizace práce v mateřské škole směřuje k přirozenému a nenásilnému získávání jednotlivých dovedností, k dobrovolnému a samostatnému objevování nových poznatků, vytváří prostor pro aktivitu, bezprostřednost, tvořivost jednotlivých dětí, umožňuje spolupráci dětí s učitelkami i mezi sebou a podporuje schopnost společného zhodnocení vykonaného.

Vybraná témata nejsou přesně časově omezena, mohou se volně prolínat, přičemž veškeré činnosti vycházejí z dětských zájmů a potřeb. Proto mohou být do připravených témat aktuálně zařazovány náměty, které vyplynou ze spontánně vzniklých situací, zážitků či nápadů dětí.

Systém učiva v rámci základních tématických celků je otevřený a může být průběžně .upravován, což však neznamená jeho nesystematičnost a chaotičnost. Učitelky musí mít jasno v tom, co a proč s dětmi dělají a k čemu s nimi směřují. To jim umožňuje následující systém plánování výchovně – vzdělávací práce:

Roční plán
vychází z hodnotícího rozboru výsledků předcházejícího školního roku a stanovuje konkrétní způsob naplňování školního vzdělávacího programu v dalším školním roce.

Tématický plán
je pro učitelky závazný, zahrnuje dílčí úkoly směřující k dosažení průběžných cílů, obsahuje konkrétní náměty k jednotlivým tématům i jejich celkům (dle zájmu dětí mohou být několikadenní, týdenní i vícetýdenní).

Denní plán
je nezávazný, záleží na vlastním zvážení, potřebách či zkušenostech jednotlivých učitelek. Povinností je naopak každodenní zápis do Přehledu výchovné práce, kterým se zaznamenává, co se ve třídě ten den skutečně událo.

Při plánování je třeba kromě dlouhodobě ověřených prvků využívat i nové poznatky z literatury i dalšího vzdělávání učitelek.

Školní vzdělávací program je formou třídních programů přizpůsoben věku dětí a zejména odlišným podmínkám v obou pracovištích mateřské školy.

Pravidla hodnocení a evaluace

Sledování a rozbor průběhu a výsledků výchovně-vzdělávacího procesu je nezbytnou zpětnou vazbou, která nás informuje o kvalitě práce jednotlivých učitelek, o kvalitě naplňování cílů předškolního vzdělávání a umožňuje účelné změny a úpravy školního vzdělávacího programu (= ověřit a zlepšit kvalitu). Jedná se o činnost systematickou dle předem stanovených pravidel.

Oblasti hodnocení a evaluace

Celková činnost mateřské školy:
 • organizace chodu MŠ
 • prostorové podmínky
 • materiálně – technické podmínky
 • režim dne a psychohygienické podmínky
 • hygienické podmínky
 • bezpečnostní podmínky
 • personální podmínky a řízení MŠ
 • spolupráce s odbornou a rodičovskou veřejností
Pedagogický proces:
 • naplňování cílů programu
 • způsob zpracování učiva a jeho realizace (= hodnocení tématických celků)
 • práce jednotlivých pedagogů
 • výsledky vzdělávání (s důrazem na individuální výsledky dětí)

Způsob hodnocení a evaluace

 • Vytyčení konkrétního cíle při problému k řešení
 • Určení pravidel hodnocení a zvolení metod ke sběru informací:
  • rozhovor, diskuse, pozorování, hospitace
  • rozbor dokumentace, části programu, prací dětí, ohlasů veřejnosti
  • sociometrické metody, dotazníky, anketa
 • Vlastní realizace
 • Vyhodnocení (= porovnání získaných informací se stanovenými normami či záměry)
 • Oprava či úprava nesrovnalostí, přehodnocení
 • Aplikace (= prosazení výsledků do činnosti školy)

Podmínky hodnocení a evaluace

Pravidelné hodnocení a evaluace:
na úrovni třídy- průběžně jednotlivými učitelkami
na úrovni pracoviště- průběžně vedoucí učitelkou na základě vlastních poznatků i informací od ostatních pracovníků
- vyhodnocení situace měsíčně
na úrovni školy- průběžně ředitelem školy na základě vlastních poznatků i informací vedoucích učitelek
- vyhodnocení pololetně se zvláštním důrazem na konec školního roku (podklady pro nový roční plán)

Operativní hodnocení a evaluace:
Vždy při řešení problému, který lze dle nových kritérií porovnat či změřit v datovém zachycení individuálního posunu ve vývoji dítěte.

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack